fredag 19. november 2010

Menn - Ta avstand fra vold mot kvinner!


Hvitt Bånd er en nasjonal kampanje for å bekjempe menns vold mot kvinner og seksuell trakassering. Kampanjen gjennomføres i 57 land og markeres 25. november på FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner. I Norge drives kampanjen av Reform – ressurssenter for menn.

Hver fjerde kvinne i Norge har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold fra sine, ektemenn, samboere eller kjærester. Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har opplevd voldtekt.
På grunn av menns vold er over 1000 kvinner i Norge på flukt. De lever på hemmelige adresser.
Kvinner har i hovedsak har satt problemet på dagsorden, og de har lagt ned et stort arbeid i å etablere hjelpetilbud for kvinner som er utsatt for vold. De har også møtt betydelig motstand i dette arbeidet.
Vold betyr makt. Noen opplever at kravet til gutter og menn er at vi skal ha kontroll med situasjonen. Vi skal beskytte – og ta vare på familie og hjem. Vi skal ordne opp hvis noen truer våre nærmeste.
Det er gjengs oppfatning blant menn at man ikke slår kvinner og de som er "mindre enn oss". De fleste av oss slår ikke i det hele tatt.
Overgrep og vold mot barn og kvinner er altså et brudd på vår kultur. Likevel er menn generelt tause i debatten. Hvorfor?
Føler vi ikke samme ansvar for den volden som skjer i hjemmet, som for den volden som vi ser og opplever i det offentlige rom? Hvorfor hører vi ikke like mye fra alminnelige menn om denne volden, som vi gjør når ungdomsgjenger opptrer truende på bussen en sein lørdagskveld?
Kan det være at vi lettere lar oss engasjere i den volden som ikke angår oss personlig? At når volden får kjønn, og når det kjønnet er vårt, så føler vi avmakt fordi det krever mer av oss, enn den volden som handler om de andre?
Erfaringer med gode arbeidsforhold, demokrati og konfliktløsning på jobben kan bidra til å redusere sjansen for vold i privatlivet. Det man lærer i arbeidslivet tar man med seg på andre arenaer i livet.
Positive erfaringer og signaler fra et arbeidsfellesskap kan være med å påvirke voldelige menn til å endre adferd. En likestillingspolitikk for menn som også betyr hjelp til bedre konfliktløsning, og en generell innsats mot vold i arbeidslivet, vil derfor kunne redusere både voldens omfang, og sjansen for gjentakelse vesentlig.
Derfor ønsker LO å bidra til økt fokus på menns vold mot kvinner. Holdningene må endres slik at menn klart og tydelig tar avstand fra all vold mot kvinner.
Vi må komme dit hen at det faller naturlig for menn i alle aldre og i alle samfunnslag å si klart og tydelig i fra til sine mannlige venner og kollegaer at vold mot kvinner er fullstendig uakseptabelt uansett. Og hvis vi observerer vold skal vi ikke nøle med å ta affære i form av å varsle om det til rette myndighet slik at voldsutøvelsen får følger for den det gjelder. Først da kan vi menn se alle kvinner i øynene og si at ”jeg er på din side. Vold er uakseptabelt”. Så lenge vi tier, ja da samtykker vi også.

torsdag 18. november 2010

Har Harald Danielsen mistet gangsynet?

Det har kommet frem at Harald Danielsen Rådmann i Arendal, har bevilget sine kommunalsjefer 110 000 i lønnsvekst i år. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 16%.
Når man ellers blant de kommunalt ansatte har hatt en vekst på 2,1% kan man lure på hvem Rådmannen verdsetter høyest i kommunen. Hans eget lederteam eller de mange hundre ansatte som løper rundt på gulvet hver dag og yter service til kommunens innbyggere.
Det kan virke som om Rådmannen verdsetter dem som står ham nærmest høyest.
Det signalet han da sender, er etter min oppfatning nok til at jeg mener Harald Danielsen bør ta sin hatt og gå.

tirsdag 26. oktober 2010

Gretne, gamle gubber i Arbeiderpartiet?

Jeg leser Agderposten mandag 25. Oktober og ser at Agderpostens journalist, Vidar Fløde, atter en gang har funnet en ny vinkling i den pågående, kampanjeliknende, artikkelserien om Arendal Arbeiderparti.

Det at medlemmer som har gjort en god innsats for partiet i mange år henges ut med navn og bilde på den måten, ser jeg ikke hensikten med. De burde heller vært takket!

I en liten boks, nede til høyre for artikkelen, har sittende bystyrerepresentant – og fremdeles AP kvinne, Line Haugland sagt seg uenig i kritikken fra Høyrekvinnen Benedikte Nilsen, partiløse Tove Skyttemyr og ordfører Torill R Larsen (medlem i et års tid til).
Line Haugland mener det ikke eksisterer noe gubbevelde i Arendal Arbeiderparti. Hun mener også at hun blir respektert for sine meninger og at det er stor takhøyde i partiet.
Inger Sigridnes er også av denne oppfatning.

Det at disse synspunktene kommer med som en liten notis, tar jeg til etterretning. Selv om jeg ikke har noen journalistiske kunnskaper, kan også jeg se at en større sak om dette ville føre til at det ble fremlagt et noe mer balansert budskap. Det er tydelig at Agderposten ikke ønsker å frembringe et balansert budskap.

Arendal Arbeiderparti tar på alvor utfordringene med å få unge mennesker og kvinner engasjert i politikk. Derfor er den nye listen fra nominasjonsprosessen i partiet godt krydret med unge mennesker. Hvis den endelige listen blir slik den fremstår i dag, vil Arendal Arbeiderparti har en snittalder på 44 år på kommunevalgslisten. At 50% av menneskene på listen er kvinner, trenger jeg kanskje ikke å si, da Arbeiderpartiets linje på dette området nok er kjent for de fleste.

Jeg registrerer videre at Høyres Benedikte Nilsen mener at det er en ”gjeng med gutter” som styrer det meste og har de viktigste vervene. Da antar jeg at hun ser på sitt verv som styremedlem i eiendomsforetaket i kommunen, foretaket som forvalter all kommunal bygningsmasse, som mindre viktig. Dette er et verv hun fikk som medlem i Arbeiderpartiet.

Jeg, som fremdeles er medlem i Arendal Arbeiderparti, blir noe forundret over hvor mye negativt fokus en liten gruppe på 4 mennesker kan klare å skape mot partiet som har gitt dem muligheten til å være med å påvirke folks hverdag. Disse menneskenes fokus og lojalitet er ikke rettet mot partiet og programmet de representerer, men mot de enkeltsaker de selv har ansett som viktige. Jeg har også vanskeligheter med å forstå at disse menneskene anser seg selv som så viktige at de trenger å varsle pressen om at de melder seg ut av et parti. Hadde det vært statsministeren, så kunne jeg forstått det.

Videre ser jeg frem til en like bred dekning av andre partiers nominasjonsprosesser frem mot valget. For at dette er noe som engasjerer, det kan det ikke være tvil om.

tirsdag 10. august 2010

Privatisering av pleietjenester i Arendal

Varaordfører, Tormod Vågsnes ymter i avisen frempå et ønske om mer privatisering av eldreomsorgen i Arendal. Først og fremst må jeg si at jeg finner det noe underlig, at Vågsnes, som arbeidsgiver for alle de kommunalt ansatte i Arendal, kan komme seg til å si noe slikt.
Snakk om å helle en bøtte med kaldt vann over hodene på sine ansatte.

Disse ansatte gjør hver dag sitt ytterste for at omsorgstjenestene i Arendal skal være gode.

Det man burde forvente, som ansatt i Arendal kommune, er at arbeidsgiver (Vågsnes) forteller en at man gjør en god jobb og at de skal forsøke å gjøre sitt ytterste for at de ansatte skal kunne få øket sine stillingsbrøker og at rammevilkårene for å utøve en god tjeneste skal styrkes.

I stedet kan det virke som om Vågsnes prøver seg på en snarvei. Han sier at privatisering er veien å gå. Dette er i realiteten et grep for å gjøre det lett for seg selv. Jeg tror de fleste synes det er greit å kunne bestille en tjeneste, få utført jobben og betale for den.

Dette fører til at jobben blir gjort, uten at bestiller (kommunen) har arbeidsgiveransvar for noen av dem som skal utføre bestillingen.

Er ikke dette en fallitterklæring? Det Vågsnes egentlig sier, er at han ikke har evnen til å ha arbeidsgiveransvar for de ansatte i Arendal kommune. Ei heller har han evnen til å ha ansvar for å bygge ut sykehjemsplasser eller til å dimensjonere opp pleietilbudet i kommunen.

Dette vil han betale andre til å gjøre for seg.

Fagforbundet mener at kommunale tjenester skal være eid av kommunen. Vi ønsker at de ansatte skal få være ansatte i kommunen. Og ha de rettigheter i arbeidslivet som kommunalt ansatte har.

Ved å privatisere eldreomsorgen, vil vi kunne få se store forskjeller i arbeidsbetingelsene mellom mennesker som gjør en lik jobb, men med forskjellige arbeidsgivere.

Dette kan vi blant annet se i den private barnehagesektoren, der pensjonsvilkårene for de ansatte i mange tilfeller er forskjellige fra barnehage til barnehage.

Nå er det på tide at politikerne i Arendal kommune blir klar over at de faktisk er arbeidsgivere for de ansatte i kommunen og gjør sitt ytterste for å sikre sine ansattes ve og vel. Å øke grunnbemanningen og gi flere ansatte stillinger de kan leve av, vil være et godt skritt på veien. Dette vil i tillegg føre til at flere pleietrengende får hjelp.

Jeg ser ingen åpenbar grunn til at kommunen ikke kan bygge og drive eldreomsorg selv. Den eneste grunnen som muligens fremstår klar for meg, er at de som er valgt av folket til å være arbeidsgivere faktisk ikke ønsker å være det. –De vil være bestillere.

torsdag 30. april 2009

Demens og eksklusjon...


I den pågående saken vedrørende nedlegging av demensavdelingen i Flosta, har Arbeiderpartiets vedtekter atter en gang blitt akuelle. Jeg skal vise til noen av disse før vi går videre:
§12 Alminnelige bestemmelser
1. Medlemskap i Det norske Arbeiderparti forplikter alle partimedlemmer til å støtte opp
om partiets formål.
2. Det er ikke tillatt å danne fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak. Det er
uforenlig med medlemskap i partiet å være medlem av eller yte støtte til
organisasjoner som i sin virksomhet motarbeider partiets politikk og kandidater.

§11 Eksklusjon
1. Kommunepartiene har rett til å foreslå at enkeltmedlemmer som bryter med partiets vedtekter, retningslinjer og program blir ekskludert.


Det er slik at når man stiller til valg for et parti, så er man forpliktet til å forholde seg lojalt til hva dette partiet mener man bør gjøre. Hvis man velger å aktivt motarbeide partiet, er den naturlige konsekvensen av ens handlinger at man da blir ekskludert. Man kan si mye om Flostasaken. Om den bør bestå eller nedlegges, det skal ikke jeg kommentere her. Jeg ønsker kun å kommentere det organisasjonsmessige i et partilag som i det siste har hatt en del organisatoriske utfordinger.

Jeg, som medlem i Arbeiderpartiet, forventer at tilltisvalgte i partiet opptrer lojalt overfor sitt eget parti. Hvis man tillater at ens eget parti blir holdt som gissel av enkeltstående tillitsvalgte, da er vi ute og kjører nedover en vei som kun fører til kaos og fordeler for våre konkurrenter.

Med disse ord ønsker jeg lykke til på bystyremøtet ikveld.

mandag 9. mars 2009

Svar til Jürgen Sievers (Avisinnlegg)


Jürgen Sievers
Jeg ser at du fortsetter i samme leia som du holdt i innlegget der du prøvde å latterliggjøre Arbeiderpartiets 2. Kandidat til Stortingsvalget, Line Vennesland.
Nemlig angrep og tåkelegging. Det er greit. Jeg skal da, atter en gang, tillate meg å nøste litt opp i dine mildt sagt tåpelige uttalelser og skriverier.
Du sier at Frp kun har én mulighet til å samle stemmer før høstens valg, nemlig å vise frem andre partiers feil. Det er her jeg hadde ventet at en mann med såpass mange år på baken som deg, hadde hatt større kunnskap. Hvorfor skal man bare på peke andres feil? Hvorfor kan ikke Frp for én gangs skyld faktisk fortelle om hva slags politikk de ønsker å føre? Jeg vet veldig godt at det er noe også mitt eget parti og meg selv inkludert, kan bli bedre på.
Du sier videre at Frp aldri har vært i noen styringsposisjon. Jeg regner da med at styringsposisjoner på kommunenivå er irrelevante for deg…
Jeg vil oppfordre deg og alle andre til å se en film som heter ”New Zealand prosjektet.” Denne dokumentaren viser med tydelighet hva som skjer når politiske partier med et markedsliberalistisk grunnsyn river opp og ødelegger det sosialdemokratene har bygget opp over flere år. Det tar veldig mange år å rette opp det som er ødelagt. Derfor ønsker ikke jeg å ta sjansen på å slippe Frp til makten, slik at de kan bevise eller ikke bevise hva de står for. Det er for risikabelt.
Så kommer du over på konkurranseutsetting av eldreomsorgen. Jeg er helt enig med deg i at det offentlige er fullt ut kapable til å konkurrere mot private selskaper. Det som vrir konkurransen, er at det private og det offentlige har noe forskjellige spilleregler å forholde seg til. Spilleregler som er konkurransevridende i favør av de private. Dette har jeg vært inne på i et tidligere innlegg, som var stilet til Ingrid D. Skårmo (som for øvrig aldri har svart på innlegget).
Videre nevner du Flosta BOS. Jeg er enig med deg i at det er synd å legge dette ned. Dette er noe jeg absolutt ikke ønsker og håper det kan komme til en løsning der.
Så til det som jeg oppfatter som grums, men som jeg allikevel skal ta tak i, mest for å få tydelig frem at du prøver å bruke en hersketeknikk som vel for det meste kun fungerer på mennesker fra 10 år og yngre.
Du skriver at jeg er for ung og kunnskapsløs. Det kan meget godt være, men jeg vil si at det må jo være noe situasjonsbetinget. I mange tilfeller vil jeg se på det som fordel at jeg er ung, da unge mennesker lever i dag og ikke er for opptatt av snøen som falt i fjor eller for 60 år siden.
Videre tar du opp krig og fattigdom. Jeg håper inderlig at jeg aldri skal få oppleve dette. Men at du trekker det inn som et poeng i argumentasjonen din, synes jeg er noe søkt, da du kun bruker dette for å prøve å tilegne deg tyngde. Min jobb i hjemmesykepleien fører til at jeg ofte snakker med mennesker som har opplevd akkurat denne sulten og krigen du nevner. Deres historier har jeg tatt til meg og med meg, så jeg føler at jeg i hvert fall har noe innsikt i hvordan dette må ha vært.
Avslutningsvis skriver du at du ikke kommer til å svare på flere av mine innlegg. Det er et valg du tar selv, men å melde seg ut av debatten på den måten er bare feigt. Jeg kan love deg én ting. Jeg kommer til å svare på alle dine innlegg som angår meg. Samme hvor nivåløse de måtte være.

fredag 6. mars 2009

Boikott Coop OBS på Stoa!Når Coop mener at mennesker som prøver å ta et ærlig skritt tilbake i samfunnet ved å selge "Klar," skal nektes å gjøre dette i området rundt deres senter, da mener jeg at vi som forbrukere skal vise at vi ikke aksepterer at Coop, vår butikk, skal være en så ekskluderende arena. Frem til Coop OBS på Stoa snur i denne saken, vil jeg handle maten min andre steder. Coop skryter av å være "Litt ditt," nå får vi se om de hører på sine egne medlemmer i denne saken...